Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny:

Szanowni Państwo,

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Płóczkach Górnych 58, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisemnie na adres szkoły.
 3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przede wszystkim w celu:  przyjęcia dziecka do szkoły, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły, realizacji działań promocyjnych szkoły.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową  w Płóczkach Górnych stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionych ustaw: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Ustawa o systemie informacji oświatowej  z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity: DZ. U z 2017, poz. 2159) oraz akty wykonawcze do tych przepisów.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 3. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia,
 • żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

9. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.

10.  Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania np. w celu przetwarzania wizerunku.

11.  Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi w pkt. 8; przysługuje prawo do :

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • cofnięcia zgody ( cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody),
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych.
 1. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

Kalendarium

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Ankieta

Jak spędzam czas wolny?